Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma

Bulgaristan Emeklilik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA BULGARİSTAN EMEKLİ AYLIKLARININ TÜRKİYEDE ÖDENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Bundan böyle  Türkiye ve Bulgaristan  olarak anılacaktır. İki Ülke 1 Mayıs 1989 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetine göç etmiş kişilerin, Bulgaristan Cumhuriyeti Kanunlarına göre verilmesi gereken emekli aylıklarının ödenmesi konusunda, aralarındaki karşılıklı ilişkileri düzenleme arzusundan hareket ederek, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Bulgaristan tarafı, 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra Türkiye’ye göç etmiş kişilere görev süresi, yaşlılık, malüllük ve iş kazasından veya meslek hastalığından dolayı malüllük emekli aylıkları ile Bulgaristan emeklilik mevzuatına göre sözkonusu türlerden ölüm aylıklarını da Türkiye’ye öder.

MADDE 2

Bulgaristan Emeklilik Kanununa göre, 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra emeklilik hakkını kazamış, ancak henüz kendilerine aylık bağlanamamış kişiler, iki dilde düzenlenen form-dilekçe ve aylık bağlanması için gerekli olan tüm Bulgaristan belgelerinin asıllarını ibraz etmeleri halinde, emekli maşı bağlanır.

MADDE 3

1) Bulgaristan Cumhuriyeti?nin yetkili Kurumu Milli Sigorta Enstitüsü

2) Türkiye Cumhuriyeti?nin yetkili kurum Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dür.

MADDE 4

1) Malüllük aylığı bağlanması teminen, Türkiye Yetkili Kurumu, Bulgaristan Yetkili Kurumuna talep edilen teferruatlı tıbbı raporu ? Bulgaristan İş Ekspertizi Tabip Komisyonu? nun, Ekspertiz kararı vermesi için gönderir.

2) 1 inci fıkrada belirtilen belgeler, bağlanmış olan malüliyet aylıklarının süresini uzatmak için de ibraz edilir.

MADDE 5

1) Emekli aylığı bağlanması veya kesilen aylıkların yenilenmesi için gerekli dilekçe ve belgeler, Türkiye Yetkili Kurumu aracılığıyla Bulgaristan Yetkili Kurumuna gönderilir.

2) Türkiye Yetkili Kurumu?na verilen dilekçe tarihi, aynı zamanda Bulgaristan Yetkili Kurumu?na verilen dilekçe tarihi olarak kabul edilir.

3) 1 inci fıkrada belirtilen aylıkların başlangıç tarihi, Bulgaristan Emeklilik Kanununa göre belirlenir.

MADDE 6

Verilen emeklilik aylık hakkı ve aylığın miktarı, Bulgaristan mevzuatına göre belirlenir.

MADDE 7

1) Bulgaristan Yetkili Kurumu, emeklii aylığı alma hakkı kazanan kişilere ödenecek aylıkları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sofya Şubesi aracılığı ile, her ay, ödeme listesi ile öder. Ödeme listelerinin iki örneği her ödeme sırasında Türkiye Yetkili Kurumuna gönderilir. Bu Kurum, listenin tasdiklenmiş bir örneğini Bulgaristan Yetkili Kurumu?na iade eder.

2) Bu Anlaşmada sözkonusu olan aylıkların transferi durumunda Bulgaristan Yetkili Kurumunun sorumluları, Bankaya paranın yatırıldığı tarih itibariyle yerine getirilmiş sayılır.

3) Emekli aylığı alan kişiler, her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında, sağ olduklarını belirten yazılı beyanlarını, 18 yaşını dolduran yetimleri ise öğrenim belgelerini, Bulgaristan Yetkili Kurumuna göndermek zorundadırlar.

4) Ödeme İlke ve şekilleri Bulgaristan mevzuatına göre belirlenir.

MADDE 8

1) Türiye Tarafı, Anlaşma hükümlerinin yerine getirlimesinde, Yetkili Türk Kurumu, Türkiye?ye göç eden hak sahibi kişilerin, kimlik bilgilerinin ve adreslerinin tespitinde, ysrdımcı olacak ve ülkesine gönderilen Bulgaristan emekli aylıklarının düzenli olarak ödenmesinde garantör olacaktır. Ayrıca, ölüm, evlenme, adres ve isim değişikliği, dul eşin çocuktan dolayı haksahipliğini yitirmesi, evlatlık edinme gibi her durum değişikliğini de Bulgaristan Yetkili Kurumuna zamanında bildirecektir.

2) Haksız ödenen meblağlar olursa, bunlar Bulgaristan Yetkili Kurumuna, Türkiye Yetkili Kurumunun yardımlarıyla tazmin edilerek iade edilir.

MADDE 9

Bu Anlaşma, her iki tarafın karşılıklı olarak diplomatik yollardan Mili Yasalarında öngörülen yürürlüğe girmeye ilişkin usul ve esasların tamamlandığını, diğer tarafa en son bildirilen ayı takip eden ayın ilk gününde yürülüğe girer.

MADDE 10

Bu Anlaşma, iki ülke arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi?nin yürürlğüğe giriş tarihiyle sona erer.

Bu anlaşma, Türkçe ve Bulgarca hazırlanmış olup, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 4 KASIM 1998 tarihinde Ankara?da imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Cumhuriyeti

Hükümeti adına Hükümeti adına

Mesut ÇALIŞKAN İvan KOSTOVA imza imza

ZORUNLU DÖKÜMANLAR / BELGELER

I ) Türkiye?de ödenecek olan Bulgaristan Emekli Aylıklarının Ödenmesi için Yapılacak Başvurularda;

1) Dul kadının başka evlilik yapmadığı ve çocuklarının başkası tarafından evlatlık edinilmediği dair beyanı,

2) 18 yaş üzerindeki yetimlerin eğitim kurumunda öğrenci olduğu belgeleyen ÖĞRENİM Belgesi,

3) Türkiye?de yapılan muayene sonucu düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.

II ) Yaşlılık ve Malüllük Aylığı Bağlanması İçin Yapılacak Başvurularda;

1) Çalışma sürelerini gösteren hizmet belgesinin aslı, Bulgaristan İş Karnesi, Belge Form No:30, Güvence Karnesi veya çalışma süresini belgeleyen başka bir belge,

2) Askerlik Süresi Belgesi ( Merkez Askeri Arşiv Belgesi )

3) Bulgar Uzman Doktorlar Komisyonu tarafından uzman kararı verilebilmesini teminen teferruatlı tıbbi rapor, ( malülen emeklilik dilekçelerinde )

4) İş Kazası Raporu ( Mesleki Hastalık )

5) Brüt çalışma Üçreti için veya son 15 yıllık çalışma staji dönemindeki gelirleri üzerinden, kişinin seçimine göre 1 Ocak 1997 tarihinden önceki kesintisiz 3 yıl sigorta primi yatırıldığına dair UP-2 formu ve bu tarihten sonra çalışma veya yaşlılık emekliliği istediği tarihe kadar brit çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi yatırılmasına dair formlar, Malülen emeklilik talepleri için sakatlanmadan veya iş kazasından önceki son 12 ay çalışma süresindeki brüt çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi belgeleri.

III ) Ölüm Aylıkları İçin Yapılan Başvurularda;

1) Ölüm Raporu ( Defin Ruhsatı),

2) Veraset İlamı,

3) Evlenme Cüzdanı,

4) Çocuğun Doğum Raporu, ( veya nüfus kayıt belgesi )

5) 18 yaş üzerindeki yetimler için eğitim kurumunda öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenim belgesi

NOT : Yukarıdaki belgeler sadece orijinal oldukları takdirde kabul edilecektir.