Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Kanada Emeklilik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KANADA ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

 

İmza Tarihi: 19.06.1998

Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2004

Resmi Gazete No: 25620

Yürürlülük Tarihi: 01.01.2005

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kanada Hükümeti,

bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır, sosyal güvenlik alanında işbirliği yapmayı tasarlamış, bu amaçla bir Anlaşma yapmaya karar vermiş ve aşağıdaki hususlarda

mutabakata varmışlardır.

 

KISIM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

Tanımlar

(1) Bu Anlaşmanın uygulanmasında :

1.1. “Yetkili Makam”

Kanada bakımından, Kanada mevzuatının uygulanmasından sorumlu Bakan veya Bakanları; ve Türkiye bakımından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıkları;

1.2. “Yetkili Kurum”

Kanada bakımından, yetkili makamı; ve Türkiye bakımından, madde II (1) (b)’de belirtilen mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurum veya kurumları;

1.3.”Mevzuat”

Bir Taraf bakımından, o Taraf ile ilgili olarak Madde II (1)’de belirtilen kanun ve tüzükleri;

1.4.”Kredilenebilir Süre”

Kanada bakımından, Kanada Aylık Planı uyarınca bir maluliyet aylığı ödenebilen süre de dahil, Kanada mevzuatına göre bir yardım hakkının elde edilmesi için kullanılan prim veya ikamet süresini; ve Türkiye bakımından ise, prim veya kesenek ödenmiş ve ödenmiş sayılan süreyi;

1.5.”Yardım”

Bir Taraf bakımından, o Taraf mevzuatında bir hükme bağlanmış herhangi bir nakdi yardım, aylık veya ödenek anlamını ve böyle bir nakdi yardım, aylık veya ödeneğe uygulanacak herhangi bir ek veya artışı;

1.6. “Ülke”

Kanada bakımından, Kanada ülkesini; ve Türkiye bakımından, Türkiye Cumhuriyeti ülkesini;

ifade eder.

(2) Bu maddede tanımlanmayan herhangi bir terim, uygulanacak mevzuatta kendisine atfedilen anlamı taşır.

 

Madde 2

Anlaşmanın Uygulanacağı Mevzuat

(1) Bu Anlaşma aşağıdaki mevzuata uygulanır:

(a) Kanada bakımından:

(i) Yaşlılık Güvencesi Kanunu ( Old Age Security Act ) ve bununla ilgili tüzükler,

(ii) Kanada Aylık Planı ( Canada Pension Plan ) ve bununla ilgili tüzükler;

(b) Türkiye bakımından :

İş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile sınırlı olmak üzere;

(i) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

(ii) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

(iii) 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanunu,

(iv) 2925 sayılı Tarım işçileri ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunları,

(v) Yukarıdaki Kanunlara ilişkin yasal düzenlemeler,

(vi)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20’inci maddesine tabi sandıklar hakkındaki mevzuat,

(2) Bu Anlaşma, 3’üncü paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1’inci paragrafta belirlenen mevzuatı değiştiren, ilaveler getiren, birleştiren veya yerine geçen kanun ve tüzüklere de uygulanır.

(3) Bu Anlaşma, bir Taraf mevzuatını yeni hak sahibi gruplar ve yeni yardımlarla genişleten kanun ve tüzüklere, bir Taraf tarafından bu kanun ve tüzüklerin yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay içinde, diğer Taraf bir itiraz bildiriminde bulunmadıkça, bu kanun ve tüzüklere de uygulanır.

 

Madde 3

Uygulamanın Kapsadığı Kişiler

Bu Anlaşma, Türkiye ve Kanada mevzuatına tabi olmuş kimseler ile bunların iki ülkeden birinin uygulanan mevzuatının kapsamında bulunan bakmakla yükümlü olduğu kimselere ve geride kalan hak sahiplerine uygulanır.

 

Madde 4

İşlem Eşitliği

III. Maddede tanımlanan kimseler akit Tarafların mevzuatına göre, hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görürler.

 

Madde 5

Yardımların İhracı

Bu Anlaşmada aksi belirtilmedikçe :

(1) Bu Anlaşma dolayısıyla elde edilen yardımlar dahil, III. Maddede tanımlanan her hangi bir kişiye bir Taraf mevzuatı uyarınca ödenecek yardımlar, sadece kişinin diğer Taraf ülkesinde ikamet ediyor olması nedeniyle her hangi bir indirim, değişiklik, durdurma, iptal veya hacze tabi tutulamaz ve bu yardımlar diğer Taraf ülkesinde de ödenir.

(2) Her iki Tarafın mevzuatına tabi olan veya olmuş bir kimseye veya böyle bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya geride kalan hak sahiplerine, bu Anlaşma uyarınca ödenecek yardımlar, üçüncü bir Devlet ülkesinde de ödenir.

 

KISIM II

UYGULANACAK MEVZUAT İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 6

Kapsam İle İlgili Kurallar

(1) Bu Anlaşmanın aşağıda hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

(a) Bir Taraf ülkesinde çalışan, istihdam edilen bir kişi, o işle ilgili olarak,sadece o Tarafın mevzuatına tabi olur;ve

(b) Daimi olarak bir Taraf ülkesinde ikamet eden ve diğer Tarafın ülkesinde veya her iki Taraf ülkesinde kendi hesabına, kendi işinde çalışan bir kimse, o işle ilgili olarak, sadece daimi ikamet ettiği Tarafın mevzuatına tabi olur.

(2) Bir Tarafın mevzuatına tabi olan ve aynı veya ilgili bir işveren için diğer Taraf ülkesinde 24 ayı geçmeyecek bir süre için hizmet vermek üzere istihdam edilen bir kimse, bu hizmetleri birinci ülkede yapıyormuş gibi birinci Taraf mevzuatına tabi olur. Her iki Tarafın yetkili makamlarının önceden onayı ile bu 24 aylık süre toplam olarak 60 ayı geçmemek kaydı ile uzatılabilir.

(3) Bir kimse, bu Anlaşma hükümleri uygulanmaksızın bir geminin mürettebatı olarak iş nedeniyle her iki Taraf mevzuatına tabi olacak ise, bu işle ilgili olarak Türk bandırası taşıyan gemide çalışan personel Türk mevzuatına, diğer halleri için Kanada mevzuatına tabidir.

(4) Bir Taraf adına diğer Taraf ülkesinde yürütülen bir devlet  görevi ile ilgili olarak istihdam edilen kimse, eğer sadece ikinci Tarafın vatandaşı ise veya normal olarak ikinci Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, ikinci Tarafın mevzuatına tabi olur.  Söz konusu kimse birinci Tarafın vatandaşı  ise,  birinci Tarafın mevzuatına tabi olmayı tercih edebilir.

(5) Tarafların yetkili makamları, ortak mutabakat ile her hangi bir kişi veya kişi grupları ile ilgili olarak bu madde hükümlerinin uygulanmasını değiştirebilir.

 

Madde 7

Kanada Mevzuatı Bakımından Belirli İkamet Sürelerinin Tanımı

(1) Sadece Yaşlılık Güvencesi Kanunu’na göre yardımların miktarının hesaplanmasında :

(a) Bir kimsenin, Türkiye’de her hangi bir bulunma veya ikamet süresi boyunca Kanada Aylık Planına veya Kanada’nın bir eyaletinin kapsamlı aylık planına tabi olması halinde, bu kimse ve onunla birlikte ikamet eden ve istihdam veya kendi ad ve hesabına çalışma nedeniyle Türk mevzuatına tabi olmayan eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bu süre, Kanada’da geçmiş bir ikamet süresi gibi kabul edilir; ve

(b) Eğer bir kimse, Kanada ülkesindeki her hangi bir bulunma veya ikamet süresi sırasında, Türk mevzuatına tabi olur ise, bu kimse ve kendisi ile birlikte ikamet eden ve istihdam veya kendi ad ve hesabına çalışma nedeniyle Kanada Aylık Planı veya Kanada’nın bir eyaletinin kapsamlı aylık planına tabi olmayan eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için, bu süre Kanada’da geçmiş bir ikamet süresi olarak kabul edilmez.

(2) 1’inci paragrafın uygulanmasında :

(a) Bir kimsenin sadece Türkiye’de bulunduğu veya ikamet ettiği süre sırasında istihdam veya kendi ad ve hesabına çalışması nedeniyle ilgili plana prim ödenmesi halinde, bu kimsenin bu süre sırasında Kanada Aylık Planı veya Kanada’nın bir eyaletinin kapsamlı aylık planına tabi olacağı kabul edilecektir.

(b) Bir kimsenin sadece Kanada’da bulunduğu veya ikamet ettiği süre sırasında  bu  istihdam veya  kendi  ad  ve  hesabına  çalışması nedeniyle Türk mevzuatına zorunlu olarak prim ödemesi halinde, bu kimsenin bu süre sırasında Türk mevzuatına tabi olacağı kabul edilecektir.

 

KISIM III

YARDIMLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

BÖLÜM II

BİRLEŞTİRME

 

Madde 8

Kanada ve Türkiye Mevzuatı Uyarınca Süreler

(1) Bir kimsenin, bir Tarafın mevzuatına göre, yeterli kredilenebilir süreyi tamamlayamaması nedeniyle, bir yardım ödenmesine hak kazanamaması durumunda, bu kimsenin, bu yardımın ödenmesine hak kazanması, sürelerin çakışmaması koşuluyla, 2 ila 4’üncü paragraflarda belirlendiği gibi, bu sürelerin birleştirilmesi suretiyle tespit edilir.

(2) (a) Kanada Yaşlılık Güvencesi Kanununa göre, bir yardım ödemesine hak kazanmanın tespitinde, Türk mevzuatı uyarınca kredilenebilir bir süre, Kanada ülkesindeki bir ikamet süresi olarak kabul edilir.

(b) Kanada Aylık Planına göre, bir yardım ödenmesine hak kazanmanın tespitinde, Türk mevzuatı uyarınca kredilenebilir en az 90 günlük bir süreyi kapsayan bir takvim yılı, Kanada Aylık Planı uyarınca kredilenebilir bir yıl olarak kabul edilir.

(3) Türk mevzuatına göre, bir yaşlılık yardımı ödenmesine hak kazanılmasının tespitinde :

(a) Kanada Aylık Planı uyarınca kredilenebilir bir süre olan bir takvim yılı, Türk mevzuatı uyarınca kredilenebilir 360 gün olarak kabul edilir; ve

(b) Kanada’nın Yaşlılık Güvencesi Kanunu’na göre, kredilenebilir bir süre olan ve Kanada Aylık Planı uyarınca kredilenebilir sürenin bir bölümü olmayan bir gün, Türk mevzuatı uyarınca kredilenebilir bir gün olarak kabul edilir.

(4) Türk mevzuatına göre, bir maluliyet veya ölüm yardımının ödenmesine hak kazanılmasının tespitinde, Kanada Aylık Planı uyarınca kredilenebilir bir süre olan bir takvim yılı, Türk mevzuatı uyarınca kredilenebilir 360 gün olarak kabul edilir.

(5) Bir kimsenin Türk sigortasına girişinden önce Kanada mevzuatına göre sigortalanmış bulunması halinde, bu giriş, Türk sigortasına giriş olarak kabul edilir.

 

Madde 9

Üçüncü Bir Devlet Mevzuatına Göre Geçen Süreler

Eğer bir kimse, Tarafların mevzuatları uyarınca, VIII. Maddede belirtildiği gibi, birleştirilmiş kredilenebilir süreler esas alınarak, bir yardım ödemesine hak kazanamaz ise, bu kimsenin bu yardım ödemesine hak kazanıp kazanamadığı bu süreler ile her iki Taraftaki sürelerin birleştirilmesini sağlayan sosyal güvenlik anlaşmaları ile bağlı bulundukları bir üçüncü Devletin mevzuatına göre geçen kredilenebilir sürelerin birleştirilmesi suretiyle tespit edilir.

 

Madde 10

Birleştirilecek Asgari Süre

Bu Anlaşmanın her hangi bir diğer hükmüne bakmaksızın, eğer bir Taraf mevzuatı uyarınca, bir kimse tarafından tamamlanmış kredilenebilir sürelerin toplamı bir yıldan az ise ve eğer, sadece bu süreleri göz önüne alarak, mevzuat uyarınca bir yardım hakkı mevcut değilse, o Tarafın yetkili kurumundan bu Anlaşma dolayısı ile bu süreler ile ilgili olarak o kimseye yardım bağlaması talep edilemez. Şu kadar ki, bu süreler uygulanan mevzuata göre yardım hakkının belirlenmesinde diğer tarafça dikkate alınır.

 

BÖLÜM II

KANADA MEVZUATI UYARINCA YARDIMLAR

 

Madde 11

Yaşlılık Güvencesi Kanunu Uyarınca Yardımlar

(1) Eğer bir kimse, sadece 1’inci Bölümün birleştirme hükümlerinin uygulanması suretiyle bir aylık veya eş tahsisatı ödemesine hak kazanır ise, Kanada yetkili kurumu, yalnızca Yaşlılık Güvencesi Kanunu uyarınca dikkate alınabilecek olan Kanada’daki ikamet sürelerini esas alarak, kısmi aylık veya eş ödeneği bağlanmasını sağlayan Yaşlılık Güvencesi Kanunu hükümlerine uygun olarak, o kimseye ödenebilecek aylık veya eş ödeneğinin miktarını hesaplar.

(2) 1’inci paragraf aynı zamanda, Kanada’da bir aylık ödemesine hak kazanan, ancak Kanada dışında bir aylığın ödenmesine hak kazanmak için Yaşlılık Güvencesi Kanunu ile istenen asgari süre için Kanada’da ikamet etmemiş bir kişiye de uygulanır.

(3) Bu Anlaşmanın diğer hükümlerine bakılmaksızın :

(a) Eğer o kimsenin ikamet süreleri, 1’inci Bölümde belirtildiği gibi birleştirildiği zaman, en az Kanada dışında bir aylık ödenmesine hak kazanmak için Yaşlılık Güvencesi Kanununca istenen minimum Kanada ikamet süresine eşit ise, Kanada dışındaki bir kimseye bir yaşlılık güvencesi aylığı ödenir; ve

(b) Bir eş ödeneği ve garanti edilen gelir zammı, Kanada dışındaki bir kimseye sadece Yaşlılık Güvencesi Kanununun izin verdiği ölçüde ödenir.

 

Madde 12

Kanada Aylık Planı Uyarınca Yardımlar

Eğer bir kimse, sadece 1’inci Bölümün birleştirme hükümlerinin uygulanmasıyla bir yardım ödemesine hak kazanırsa, Kanada yetkili kurumu bu kimseye ödenecek yardımın miktarını aşağıdaki şekilde hesaplar:

(a)Yardımın kazanç-bağlantılı kısmı, Kanada Aylık Planı hükümlerine uygun olarak, yalnızca bu Plan uyarınca aylığa esas kazançlar esas alınarak tespit edilir; ve

(b)Yardımın sabit miktarlı kısmı;

Kanada Aylık Planı hükümlerine uygun olarak tespit edilen yardımın sabit miktarlı kısmının miktarının,

(ii) O yardım hakkının belirlenmesi için bu Plan uyarınca gerekli minimum staj süresi ile bağlantılı olarak Kanada Aylık Planı’na prim ödeme sürelerinin oranının temsil eden kesiri,

ile çarpılması suretiyle tespit edilir, ancak hiçbir şekilde bu kesir bir’i aşamaz.

 

BÖLÜM III

TÜRK MEVZUATI UYARINCA YARDIMLAR

 

Madde 13

Ödenecek Yardım Miktarının Hesaplanması

(1) Türk kredilenebilir sürelerinden bir aylık veya gelir bağlanmasını talep etmek hakkının mevcut olmaması, ancak Anlaşmanın VIII veya IX maddesi sonucu bir aylık veya gelir talep etme hakkının mevcut olması halinde, aşağıdaki hükümler uygulanır:

(a) Yetkili Türk Sosyal Güvenlik Kurumu, birleştirilen kredilenebilir süreleri kendi mevzuatına göre geçmiş gibi dikkate alarak aylık veya geliri tespit eder.

(b) Yetkili Türk Sosyal Güvenlik Kurumu daha sonra (a) bendine göre nazari olarak tespit edilen aylık veya gelirin kendi mevzuatına göre geçen kredilenebilir sürelerin her iki akit Taraf mevzuatına göre geçen kredilenebilir süreler toplamına olan oranına uygun kısmını hesaplayarak, ödenecek aylık veya gelir miktarını belirler.

  1. Türk mevzuatındaki aylığın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi ile ilgili hükümler bu Anlaşmanın uygulanmasında nazara alınır.

 

KISIM IV

İDARİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 14

İdari Düzenleme

(1) Tarafların yetkili makamları, İdari Düzenleme vasıtasıyla, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli önlemleri alırlar.

(2) Tarafların irtibat büroları, bu düzenlemede belirtilir.

MADDE 15

Bilgi ve Karşılıklı Yardım

(1) Bu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makam ve kurumlar:

(a) Mevzuatlarının izin verdiği ölçüde, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli herhangi bir bilgiyi birbirlerine bildirirler;

(b) Bu Anlaşma veya bu Anlaşmanın uyguladığı mevzuat uyarınca herhangi bir yardımın ödenmesi veya bu yardıma hak kazanmanın tespiti  ile  ilgili  olarak,  konu  onların  kendi  mevzuatlarının uygulanması ile ilgiliymiş gibi, birbirlerine yardımcı olurlar; ve

(c) Mümkün olan en kısa zamanda, bu Anlaşmanın uygulanması için alman tüm önlemleri veya Anlaşmanın uygulamasını etkilemesi halinde, kendi mevzuatlarındaki değişiklikleri birbirlerine bildirirler.

(2) Alt paragraf 1 (b)’de işaret edilen yardım, belirli masraf türlerinin geri ödenmesi için XIV. Maddeye uygun olarak yapılan İdari Düzenlemede yer alan herhangi bir hüküm saklı kalmak kaydıyla, ücretten muaf olarak sağlanır. Bir Tarafın yetkili kurumu diğer Tarafın yetkili kurumundan ödemeyi istediğinde, birinci kurum ikinci kuruma, birinci Tarafın para birimini belirterek ödenecek miktarı bildirir. Bunun üzerine, ikinci kurum bu miktarı, birinci Tarafın para birimi ile birinci kuruma öder.

(3) Bir Tarafın yasaları uyarınca açıklanması gerekmedikçe, bu Anlaşmaya göre bir Tarafça diğer Tarafa bir kimse hakkında gönderilen herhangi bir bilgi gizlidir ve sadece bu Anlaşmanın ve bu Anlaşmanın uygulandığı mevzuatın yürütülmesi amacıyla kullanılır.

 

Madde 16

Vergi, Resim, Ücret ve Harçlardan Muafiyet veya İndirim

(1) Bir Tarafın, mevzuatın uygulanması için gerekli herhangi bir belge veya dokümanın  hazırlanması  ile  ilgili  olarak  o  Tarafın  mevzuatınca  hükme bağlanmış bulunan vergiler, resim, konsolosluk ücretleri veya idari harçlardan muafiyet veya bunlarla ilgili herhangi bir indirim, diğer Taraf mevzuatının uygulanması ile ilgili gerekli belge ve dokümanları da kapsar.

(2) Bu Anlaşmanın uygulanması için yapılması gerekli resmi türde herhangi bir belge,  diplomatik veya konsolosluk yetkililerinin onayından  veya  benzer formalitelerden muaftır.

 

Madde 17

Haberleşme Dili

Bu Anlaşmanın uygulanması için Tarafların yetkili makamları ve kurumları bir diğeri ile, iki Taraftan birinin herhangi bir resmi dili ile doğrudan haberleşebilirler.

 

Madde 18

Talep, Bildiri ve İtirazların Sunulması

(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, o Tarafın yetkili makam veya kurumuna yasal süresi içinde yapılmış olan bir yardımın ödenmesi veya yardım hakkının belirlenmesine ilişkin talep, bildiri veya itiraz, diğer Tarafın yetkili makamına, kurumuna sunulmuş gibi kabul edilir. Aynı husus diğer konulara ilişkin dilekçeler ile beyannameler ve itirazlar için de geçerlidir.

(2) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir Taraf mevzuatı uyarınca yapılan yardım talebi, diğer Tarafın mevzuatı uyarınca muadil bir yardım için talep olarak kabul edilir.

Şu kadar ki başvuru sahibinin :

(a) talebinin diğer Tarafın mevzuatı  uyarınca da geçerli olduğunu dilekçesinde belirtmiş olması,

(b) veya diğer Tarafın mevzuatı uyarınca tamamlanmış kredilenebilir sürelere ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmesi gereklidir.

Yukarıdaki hususlar müracaatçının dilekçesinde açık olarak yardım talebinin ertelenmesini istemesi halinde geçerli değildir.

(3) 1 ve 2’nci paragrafın uygulandığı herhangi bir durumda, talep, bildiri veya itirazın sunulduğu yetkili makam veya kurum, bunu  gecikmeksizin diğer Tarafın yetkili makam veya kurumuna iletir.

 

Madde 19

Yardımların Ödenmesi

Bir Tarafın yetkili kurumu bu Anlaşma’ya göre çıkan yükümlülüklerini o Tarafın para birimi ile yerine getirebilir.

 

Madde 20

Sorunların Çözülmesi

(1) Bu Anlaşmanın yorum ve uygulanması ile ilgili olarak, Taraflar arasında ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlık Tarafların yetkili makamları arasında yapılacak doğrudan müzakerelerin konusunu oluşturur.

(2) Bu suretle ortaya çıkan bir uyuşmazlık, değinilen müzakerelerin başlama tarihini izleyen 6  ay zarfında belirlenen şekilde çözümlenemediği takdirde, keyfiyet Taraflardan birisinin talebi üzerine,  oluşum tarzı ve usule ilişkin uygulama kuralları taraflar arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenecek bir Tahkim Komisyonuna sunulur.

(3) Tahkim Komisyonu, uyuşmazlık hakkında anlaşmanın ruhu ve temel ilkeleri uyarınca bir karar verir. Komisyonun kararları bağlayıcı ve kesindir.

 

Madde 21

Kanada’nın bir Eyaleti ile Anlaşma

Türkiye’nin ilgili makamı ve Kanada’nın bir eyaleti, bu Anlaşmanın hükümleri ile çelişmediği sürece Kanada’da eyalet yetkisi içerisinde herhangi bir sosyal güvenlik konusunda anlaşmalar yapabilirler.

 

KISIM V

GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER

 

Madde 22

Geçici Hükümler

(1) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanmış kredilenebilir herhangi süre, bu Anlaşma uyarınca bir yardım hakkının tespitinde dikkate alınır.

(2) Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki bir süre için bir yardım ödenmesi alma hakkını vermez.

(3) 2’nci paragraf hükmüne tabi olmak üzere, bir toptan ödemeden başka, bir yardım, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce vuku bulmuş olaylarla ilgili olarak bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere ödenir.

 

Madde 23

Süre ve Sona Erme

(1) Bu Anlaşma süresinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte kalır. Anlaşma herhangi bir tarihte iki Taraftan biri tarafından diğer Tarafa yazılı olarak, 12 aylık ihbar süresi verilmek suretiyle feshedilebilir.

(2) Bu Anlaşmanın sona ermesi halinde, onun hükümlerine göre bir kimsenin elde etmiş olduğu herhangi bir hak devam eder ve bu hükümler dolayısıyla hak kazanma esnasında hakların karara bağlanması için görüşmeler yapılır.

 

 

Madde 24

Yürürlüğe Girme

Bu Anlaşma, her bir Tarafın diğer Taraftan bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için dahili şartların uygun olduğuna ilişkin yazılı bildirimi aldığı ayı takip eden dördüncü ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Hükümetleri tarafından usulünce yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bu Anlaşma Ankara’da, 19 Haziran 1998 tarihinde her bir metin eşit geçerlilikte olmak üzere, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde, iki kopya halinde düzenlenmiştir.