Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Norvec Emeklilik

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

İmza Tarihi: 20.07.1978

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.1980

Resmi Gazete No: 17128

Yürürlülük Tarihi: 01.06.1981

 

İki devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Hükümeti ile Norveç Hükümeti,

 

Her iki ülkeden birinin vatandaşlarının diğer ülkenin Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre, o tarafın vatandaşları ile eşit işleme tabi tutulmaları prensibini teyit ederek, Bu prensibin yürürlüğe konması ve bir tarafın ülkesinden, diğer tarafın ülkesine giden her iki ülke vatandaşlarının, kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına göre kazandıkları hakların korunması ve gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuatla sağlanan muadil haklardan yararlanmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ederek,

 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

İşbu Sözleşme Norveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanacaktır. İşbu Sözleşme, aynı zamanda, Norveç kıta sahanlığına da uygulanacaktır.

Mevcut Sözleşmenin uygulanmasında, Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa:

(a) «Ülke» Norveç bakımından Norveç Krallığı toprakları ve Türkiye Cumhuriyeti bakımından kendi ulusal toprakları,

(b) «Mevzuat» madde 2 de belirtilen Kanunlar ve Yönetmelikler,

(c) «Yetkili Makam» Norveç bakımından Sosyal İşler Bakanlığı ve işsizlik yardımları bahis konusu olduğunda Mahalli İdareler ve Çalışma Bakanlığı ve Türkiye bakımından, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar,

(d) «Yetkili Kurum» yardımları sağlamaktan sorumlu olan Kurum;

(e) «Sigortalılık Süreleri» hangi mevzuata göre geçmişse, o mevzuata göre sigortalılık süresi olarak tanımlanan veya öyle tanınan süreler demektir,

(f) «Aylık» ve «Yardım» terimleri; aylık ve yardımlardaki artışları veya sırasıyla aylık ve bir yardımla birlikte kabili tediye olan ilave meblağları ihtiva eder,

(g) «Sigortalı Şahıs» Norveç bakımından, Madde 2, paragraf 1(a)’da belirtilen mevzuata göre sigortalı olan ve Türkiye bakımından, Madde 2, pa-ragraf 1(b)’de belirtilen mevzuata göre sigortalı olan şahıs,

(h) «Aile Fertleri» ve «Geride kalan hak sahipleri» terimleri; yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, o mevzuatta böyle tanımlanan veya tanı-nan şahıslar demektir.

İşbu Sözleşmede kullanılan diğer kelimeler ve ifadeler, ilgili mevzuatta kendilerine verilen manaları haizdirler.

 

Madde 2

Mevcut Sözleşme Hükümleri:

(1)(a) Norveç bakımından aşağıdaki mevzuata uygulanacaktır:

– Milli Sigorta ile ilgili(bu Kanunun 12. Bölümü hariç) 17 Haziran 1966 tarihli Kanun,

– Milli Sigorta tahtında yardımlara yapılan özel zamlarla ilgili 19 Haziran 1966 tarihli Kanun,

– Milli Sigorta tahtında yardımlara ek tazminatlarla ilgili 19 Aralık 1969 tarihli Kanun,

– Aile Ödenekleri ile ilgili 24 Ekim 1946 tarihli Kanun,

(b) Türkiye bakımından aşağıdaki mevzuat uygulanacaktır:

– Hastalık ve analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkındaki Sosyal Sigortalar Mevzuatı,

– Devlet memur ve hizmetlilerini kapsayan T.C. Emekli Sandığı Hakkındaki Mevzuat,

– Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkındaki Sosyal Sigorta Mevzuatı,(BAĞ-KUR)

– Özel sandıklar için hüküm: 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesine(1964) dahil edilen Sosyal Sigorta Sandıkları.

(2) Bu sözleşme, bu Maddenin (1)’inci paragrafında belirtilen mevzuatı tadil eden ve bunlara mütemmin olan bütün Kanun ve Yönetmeliklere uygulanacaktır.

(3) Bundan başka, mevcut Sözleşme:

(a) Akit Tarafların mutabakatı halinde, yeni bir Sosyal Güvenlik dalı tesis eden bütün kanun ve yönetmeliklere,

(b) Mevcut mevzuatın yeni nüfus gruplarına teşmil edilmesine dair Kanun ve Yönetmeliklerin resmen yayımlanmasını izleyen 6 ay içerisinde diğer Akit Tarafın itiraz etmemesi halinde bahis konusu Kanun ve Yönetmelikler hakkında da uygulanır.

 

Madde 3

Türkiye’deki Norveç vatandaşları ve Norveç’teki Türk vatandaşları 2. Maddedeki Türk ve Norveç mevzuatına zikredildikleri sıra ile tabi olacaklardır. Bu sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde, bu şahıslar, diğer ülke vatandaşları gibi, aynı şartlarla, aynı haklardan yararlanacaklar ve aynı yükümlülüklere tabi olacaklardır.

 

Madde 4

Madde 3’de zikredilen hüküm aşağıdaki istisnalara tabidir:

(a) Taraflardan birisinin ülkesinde ikamet eden ve iş merkezi bu Tarafta bulunan bir müessede istihdam edilen bir şahsın bu müessese tarafından diğer taraf ülkesine gönderilmesi halinde, bu şahıs hakkında, diğer Taraf ülkesinde kaldığı ilk on iki aylık süre sırasında kendi ülkesinin mevzuatı, şahıs orada istihdam ediliyormuş gibi, uygulanmaya devam eder. Bu istihdam on iki ayı geçtiği takdirde, diğer Akit Tarafın yetkili makamının veya bu makam tarafından tayin edilen merciin muvafakatı ile kendi ülkesinin mevzuatı bu şahıs hakkında uygulanmaya devam edebilir.

Bu, milliyetlerine bakılmaksızın bütün işçilere uygulanır.

Kendileri ayrıca çalışmıyorlarsa, bu hükümler, bu kimselerin diğer ülkeye giderken beraber götürdükleri eş ve çocuklarına da aynen uygulanır.

(b) Demiryolu ve kara ulaşım müesselerinde gezici personel olarak her iki ülkede çalışan kimseler hakkında, müessesenin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. Ancak söz konusu işçi diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmekte ise, bu işçiye, o ülkenin mevzuatı uygulanır.

(c) Bir şahsın, her iki ülkede faaliyet gösteren bir şirkete ait bir uçakta mürettebat olarak istihdam edilmesi halinde, diğer ülke vatandaşı olmaması ve diğer ülkede ikamet etmemesi kaydıyla, bu şahıs hakkında şirketin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. Böyle bir şirket tarafından diğer kategorilerdeki personel çalıştırılması halinde, söz konusu şahsın geçici olarak istihdam edilmek üzere diğer ülkeye gönderildiği durumlarda, şirket merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır.

(d) Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide tayfa olarak çalıştırılan bir şahıs, geminin bayrağını taşıdığı ülke mevzuatına tabi olacaktır. Şayet bu kabil bir gemi, diğer ülkede bulunduğu sırada, yükleme, boşaltma, tamir ve gemide nöbetçilik işleri için o ülke vatandaşlarını çalıştırırsa, bu şahıslar limanın bulunduğu ülke mevzuatına tabi olurlar.

(e) Doğal kaynakların işletildiği ve araştırıldığı Norveç Kıta Sahanlığı üzerindeki tesislerde işi olan kişiler hakkında Norveç mevzuatı uygulanacaktır. Aynı hüküm, ilgili kıyı devleti ile yapılan özel anlaşmaya veya uluslararası hukuka uygun olması kaydıyla, Norveç’e ait olmayan Kıta Sahanlıklarındaki Norveç tesislerinde işi olan kişiler hakkında da uygulanacaktır. Norveç mevzuatı Svalbard(Spitzbergen) ve Jan Mayen adalarında bulunan kişiler hakkında da uygulanır. Ancak, Madde 4(a) mukabil olarak uygulanır.

 

Madde 5

(1) Bu sözleşme her iki Tarafın Diplomatik Hizmet Mensuplarına uygulanmayacaktır.

(2) Bu Maddenin (1)’inci paragrafının hükmü saklı kalmak üzere, 3’üncü madde hükümleri, Diplomatik Misyonlarla Konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu Misyonlarla, Konsoloslukların memurlarının özel hizmetlerinde çalıştırılan kimselere uygulanır.

(3) Ancak, bu Maddenin (2)’inci paragrafının kapsamında bulunan ve Diplomatik Misyon ya da Konsolosluğun temsil ettiği ülkenin uyruğunda bulunan kimse, vatandaşı bulunduğu Tarafın mevzuatına tâbi olma konusunda tercih hakkını kullanabilir; böyle bir tercih hakkı ancak bir kez kullanılabilir. Bu hak, Sözleşmenin yürürlüğe girişini ya da işçilerin işe giriş tarihini izleyen altı ay içinde kullanılır. Tercih hakkı, o tarihte işe girmiş bulunanlar için Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğerleri için istihdam edildikleri tarihten itibaren geçerlidir.

 

Madde 6

İki Akit Tarafın yetkili makamları, karşılıklı mutabakatları ile 3’üncü maddenin genel kuralına başka istisnalar da getirebilirler. Aynı şekilde, karşılıklı anlaşma ile 4. ve 5’inci maddelerde belirtilen istisnaların, icabı halinde, uygulanmamasına izin verebilirler.

 

BÖLÜM II

ÖZEL HÜKÜMLER

HASTALIK VE ANALIK

 

Madde 7

Akit taraflardan birinin vatandaşları, öteki ülkede ikamet ediyorlarsa veya öteki ülkede istihdam ediliyorlarsa, diğer ülkenin vatandaşları için sağlanan hastalık yardımlarına, analık ve lohusalık hallerinde sağlanan yardımların hepsine hak kazanacaklardır. Yardıma hak kazanma ile ilgili aynı mevzuat, bahsi geçen kimsenin sigortalı olduğu memleketin dışında kaldığı sürede de uygulanır.

 

AİLE TAHSİSLERİ

 

Madde 8

Diğer ülkede kalmakta bulunan bir ülke vatandaşları, o ülkede ikamet eden çocukları bakımından, o ülke vatandaşlarına uygulanan aynı şartlarla, aile tahsislerine hak kazanırlar.

 

İŞSİZLİK YARDIMI

 

Madde 9

Diğer Akit Taraf ülkesinde kalmakta bulunan bir Akit Taraf vatandaşları, kalmakta bulunduğu Taraf vatandaşlarına uygulanan şartlarla işsizlik yardımına hak kazanırlar.


ÖLÜM YARDIMI

 

Madde 10

(1) Bir ülkenin diğer ülkede bulunan vatandaşları aynen o ülkenin vatandaşlarının tabi olduğu kurallar uyarınca ölüm yardımlarına hak kazanırlar. Bu yardımlar, ilgilinin, sigortalı bulunduğu ülkeden başka bir ülkede vefat etmesi halinde de sağlanır.

(2) Bu sözleşmeden dolayı veya diğer herhangi bir şekilde, eğer aynı ölüm olayı her iki ülkenin mevzuatı tahtında yardımlara hak kazandırmakta ise:

(a) Ölüm yardımı, ölüm hangi taraf ülkesinde meydana gelmişse sadece o ülke mevzuatına göre ödenir, veya

(b) Ölümün her iki Akit Taraf ülkesinde vuku bulmamış olması halinde, ölüm yardımı sadece, sigortasından dolayı bu yardıma mütehak olan ilgilinin ölüm tarihinden evvel son olarak sigortalı bulunduğu Taraf mevzuatına göre ödenir.

 

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

 

Madde 11

Zamlar ve munzam yardımlar dahil, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak bir ülkede ödenen yardımlar, yabancı uyruklular için mevcut kısıtlayıcı hükümlere ve ikamet koşullarına bakılmaksızın öteki ülke vatandaşlarına ödenir.

 

Madde 12

İş esnasında meydana gelen yeni bir kaza için tazminat, yeni kazanın sebebiyet verdiği çalışma kapasitesindeki azalmaya ve bedeni ya da akli meleke kaybına göre ve yeni kazanın vuku bulduğu ülkedeki mevzuat uyarınca tespit edilir. Eğer hasta her iki ülkede aynı hastalığın, aynı risklerini doğuran bir işte istihdam edildikten sonra meslek hastalığı ortaya çıkmış ise, bu işin en son yapıldığı ülkedeki sigorta sistemi yardımı ödemekle mükelleftir. Eğer böyle bir meslek hastalığı bir ülkenin sigorta sisteminden yardım yapılmasına hak kazandırmakta ise, bu ülkenin sigorta sistemi, hastalığın öteki ülkede ilerlemesi halini de kapsamına alır; şu şartla, bir hastalığın ilerlemesi ikinci ülkede böyle bir hastalığın risklerine neden olacak bir istihdama bağlı tutulmasın.

 

YAŞLILIK AYLIKLARI, MALÜLLÜK YARDIMLARI VE GERİDE KALAN HAK SAHİPLERİNE SAĞLANAN YARDIMLAR

 

Madde 13

Norveç Mevzuatının Uygulanması:

Bu madde’de aksine bir hüküm bulunmaması halinde, Türk vatandaşları, aile reisinin yaşlılığı, malullüğü ve ölümü hallerinde, Norveç vatandaşlarının tabi oldukları aynı koşullar tahtında, Milli Sigorta ile ilgili Norveç Kanunlarına göre ek yardımlar dahil olmak üzere aylıklara hak kazanırlar.

Türk vatandaşları 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki sürelerin sigortalılık süresi olarak nazarı itibare alınmasında, Norveç vatandaşları ile aynı haklara sahip olacaklardır.

Türk vatandaşları ile ilgili munzam aylıklar, Norveç vatandaşları ve yabancı mülteciler dışındaki sigortalıları telafi tazminatına ilişkin hükümlere göre hesaplanacaktır.

Yukarıda belirlenen hükümler uyarınca bağlanmış bir aylık yardımı alan kimsenin Türkiye’de ikamet etmesi dolayısı ile durdurulamaz, indirilemez, tadil edilemez veya geri alınamaz.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca verilen yardımlar, üçüncü ülkede mukim Türk vatandaşlarına Norveç vatandaşlarına uygulanan koşullar ve aynı ölçüler içerisinde ödenecektir.

Türk vatandaşları da, Norveç vatandaşları gibi, sadece temel yardıma bakım yardımlarına ve tazminat zamlarına ancak Norveç’te mukim oldukları sürece hak kazanırlar.

Yaşlılık aylığı, ilgili şahsın aylığa hak kazanma yaşına eriştiği zaman Türkiye’de ikamet etmesi halinde de ödenir.

Geride kalan hak sahiplerine verilen aylığa hak kazanma durumu, geride kalan hak sahibinin sigortalının ölümü tarihinde Türkiye’de ikamet etmekte olmasından dolayı etkilenmez.

 

Madde 14

Türk Mevzuatının Uygulanması:

(1) Türkiye sınırları içinde ikamet eden Norveç vatandaşları maluliyet yaşlılık ve geride kalan hak sahipleri aylıkları konusunda Türk mevzuatına göre sigortalılık hakkı bakımından Türk vatandaşları ile eşit muamele görürler.

(2) Bu maddenin (6)’ıncı fıkrası hükümlerine bağlı olarak, Norveç vatandaşları ve hak sahipleri Türk mevzuatına göre malullük, yaşlılık ve geride kalan hak sahipleri aylıklarına Türk vatandaşlarına uygulanan aynı kurallar çerçevesinde hak kazanırlar, şu kadar ki, bu kişilerin anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak en az toplam 12 ay süre ile sigortalı olmuş olmaları gerekir.

(3) Bir Norveç veya Türk vatandaşı veya hak sahipleri münhasıran Türk mevzuatına göre geçirdikleri sigortalılık veya prim ödeme süresi dikkate alınınca bir aylığa hak kazanma koşulunu yerine getiremediği takdirde, ilgili kişinin Norveç mevzuatına göre geçirdiği ikamet sürelerinin gerekli miktarı, Türk mevzuatına göre geçirilmiş sigortalılık veya prim ödeme süresi imiş gibi dikkate alınır, şu kadar ki, anılan sigortalılık veya prim ödeme süresi ile anılan ikamet süresi aynı zamana rastlamamalıdır.

(4) Yukarıdaki fıkranın uygulanması bakımından müddetlerin birleştirilmesi için gerekli sürelerin çevrilişi aşağıdaki kurallara göre yapılır:

(a) Norveç’te geçirilen ikamet süresinin her yılı, Türk mevzuatına göre üçyüzaltmış gün prim ödeme süresine eşittir.

(b) Norveç’te geçirilen ikamet süresinin her bir ayı, Türk mevzuatına göre otuz gün prim ödeme süresine eşittir.

(5) Yukarıdaki (3) ve (4)’üncü paragraflara göre hak kazanılan aylıkların hesaplanmasında 15’inci maddenin (1)’inci paragraf hükümleri uygulanır.

(6) Bir Norveç vatandaşı veya hak sahipleri Türk mevzuatına göre malüliyet aylığı veya yaşlılık aylığı veya-onun geride kalan hak sahipleri bakımından-geride kalan hak sahipleri aylıklarına hak kazanma koşullarını yerine getirdiği takdirde, bu Norveç vatandaşının veya hak sahiplerinin bu gibi aylık veya aylıklara hak kazanmaları aşağıdaki ek şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

(a) Maluliyet aylığı bakımından, maluliyeti takibeden iş göremezlik halinin Norveç vatandaşının Türkiye’de ikameti sırasında meydana gelmiş olması,

(b) Erken yaşlılık aylığı bakımından, böyle bir aylığa hak kazanılmasını gerektiren şartların Norveç vatandaşının Türkiye’deki ikameti sırasında meydana gelmiş olması,

(c) Hak sahipleri aylıkları bakımından sigortalı Norveç vatandaşının ölümünün Türkiye’deki ikameti sırasında vuku bulması.

 

Madde 15

Aylığın miktarı; aylığın, yukarıda zikredilen hükümler uyarınca hesaplanan ve Türkiye’deki aylık-kazanma yıl sayısı ile Türkiye ve Norveç’teki toplam aylık kazanma yıl sayısı arasındaki nispete tekabül eden kısmını teşkil edecektir. Yukarıda zikredilen hükümler uyarınca bağlanan aylıklar, sadece hak sahibinin Norveç’te ikamet etmesi nedeniyle durdurulamaz, indirilemez, tadil edilemez veya geri alınamaz.

İlgili şahıs; aylık almaya müstehak olma yaşına eriştiği zaman Norveç’te ikamet etse dahi, kendisine yaşlılık aylığı bağlanır.

Sigortalının ölümü tarihinde geride kalan hak sahibinin Norveç’te ikamet etmesi, geride kalan hak sahiplerine verilen aylığa hak kazanmayı etkilemez.

 

BÖLÜM III

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 16

Her iki ülkenin yetkili makamları veya bu yetkili makamlarca tayin edilen merciler, bu Sözleşmenin uygulanması için lüzumlu hükümlere ilişkin anlaşmalar akteder ve bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak maksadıyla irtibat bürolarını tayin ederler. Kendi Kanun ve Yönetmeliklerinde vuku bulan bütün önemli tadilatlar hususunda birbirleriyle muhabere ederler.

 

Madde 17

Bu Sözleşmenin uygulanmasında Akit Tarafların Yetkili Makamları ve Kurumları birbirlerine, sanki kendi mevzuatlarını tatbik ediyormuş gibi hareket ederek aynı ölçüde yardımcı olurlar. Bu yardımlar ücretsiz sağlanır. Akit Taraf Makamları ve Kurumları birbirleriyle ve ilgili şahıslarla doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. Lüzum hasıl olduğu takdirde, diğer ülkenin makamlarına o ülkenin Elçilik veya Konsolosluk kanalıyla da müracaat edebilirler. Elçilik ve Konsolosluk makamları; özel bir vekâletname olmaksızın temsil ettikleri vatandaşlarının menfaatlerini idame ettirmek için gerekli olan bütün malumatı toplamak amacıyla, diğer ülkenin makamlarına ve kurumlarına doğrudan doğruya müracaat edebilirler.

Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak Taraflardan birinin yetkili makamına veya kurumuna gönderilen müracaatlar, diğer ülkenin resmi dili ile yazılmış olsa dahi mevkii muameleye konulacaktır. Ancak, makamlar ve fertler arasındaki yazışmalar ingilizce olarak yapılır.

 

Madde 18

Bir Akit Taraf mevzuatında bulunan, bu mevzuatın uygulanması sırasında ibrazı gerekli vesikalar veya dokümanların vergiden ve harçtan muaf tutulmasına dair hükümler, bu Sözleşmenin uygulanması sırasında diğer Taraf makam ve kurumlarına ibrazı gerekli olacak vesika ve dokümanlara da teşmil edilir.

Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ibrazı gerekli vesika ve dokümanlar Elçilik veya Konsolosluk tasdikinden muaftır.

 

Madde 19

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre belirli bir süre içinde Akit Tarafın bir makamına verilmiş olması gereken bir talep, bildirge veya dilekçe aynı süre içinde karşı tarafın mütekabil makamına verilmiş ise, zamanında birinci Akit Taraf makamına verilmiş sayılır. Bu gibi hallerde talebi, bildirgeyi veya dilekçeyi alan diğer Taraf Makamları, bunları vakit kaybetmeksizin birinci Tarafın yetkili makamına intikal ettirir.

 

Madde 20

Bu Sözleşme uyarınca kabili tediye olan ödemeler ödemeyi yapan ülkenin parası ile muteber olarak yapılabilir.

Taraflardan birinin ülkesinde para üzerinde tahditler tatbik edilmesi halinde, her iki Akit Taraf, bu sözleşme gereğince ödenecek meblağların ülkeler arasında transferini sağlamak için gerekli olan tedbirler üzerinde derhal mutabakata varacaklardır. Diğer Akit Taraf ülkesinde bulunan şahıslara ödenecek aylıklarla ilgili ödeme usulü 16’ncı maddede belirtildiği şekilde anlaşma ile tespit edilecektir.

 

Madde 21

Bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıklar Akit Tarafların Yetkili Makamları arasında müzakere yoluyla çözümlenir.
Müzakereler yoluyla üç ay içerisinde hiçbir mutabakata varılamamış olması halinde, ihtilaf, terkibi ve kullanacağı muhakeme usulü Akit Taraflar arasında mutabakat ile tespit edilecek olan bir hakem kuruluna intikal ettirilecektir.

 

GEÇİCİ ve SON HÜKÜMLER

 

Madde 22

İş bu Sözleşme hükümleri; Sözleşmenin yürürlüğe girişinden evvel vukua gelmiş olaylar hakkında da uygulanır. Ancak yürürlüğe giriş tarihinden evvel bu Sözleşmeye göre hiç bir yardıma hak kazanılmaz.

Bu Sözleşmenin uygulanmasında Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden evvelki ikamet, sigortalılık ve prim ödeme süreleri nazarı itibare alınacaktır.

 

Madde 23

Bu Sözleşme yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on ik ay süreyle yürürlükte kalacaktır. Bundan sonra, Akit Taraflardan birinin hükümeti tarafından yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde bir yıllık sürelerle yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin fesih ihbarı bir yıllık sürenin sonundan üç ay evvel yapılacaktır. Feshedilmesi halinde Sözleşme, fesih içinde yapıldığı bir yıllık sürenin sonunda yürürlükten kalkar.

Fesih halinde, bu Sözleşme hükümleri, milliyet ve diğer ülkede ikametten ötürü, yardımlara hak kazanma bakımından her iki ülkenin milli mevzuatlarında zikredilen tahditlerle ilgili hükümler nazarı itibare alınmaksızın, kazanılmış olan haklara uygulanmaya devam edecektir.

Bu Sözleşmenin yürürlükten kalkmasından evvel tamamlanmış sigortalılık süreleri ve ikamet sürelerine müsteniden kazanılmış olan haklar için, bu Sözleşme ve onunla ilgili anlaşmalar hükümleri, özel bir anlaşma ile tespit edilecek Yönetmeliğe göre uygulanmaya devam edecektir.

 

Madde 24

Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Oslo’da teati edilecektir. Bu Sözleşme, onay belgelerinin teati edildiği ayı takibeden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Hükümetlerince usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdik zımnında bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. İşbu Sözleşme Oslo’da 20 Temmuz 1978 günü İngilizce olarak ve her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere iki nüsha halinde hazırlanmıştır.