Fransa Yurtdışı hizmet borçlanması

Fransa Emeklilik Turkiye

Yurtdışından emeklilik, Türkiye’den EmeklilikYurtdışı Borçlanma olarak bilinen hizmet borçlanması 3201 sayılı Kanunla düzenlenmiştir ve bu kanuna göre yurtdışında geçen çalışmalar için çalışılan ülkenin Türkiye ile ikili Sosyal Güvenlik sözleşmesi olup olmamasına bağlı olarak bu hakkın nasıl kullanılabileceği düzenlenmiştir.  Fransa ve Türkiye arasindaki sözleşme 1972 yılında imzalanmış ve hala yürürlükte olduğu için Fransa’da yaşayan Türk Vatandaşları bu imkandan istemeleri halinde yararlanmaktadırlar.

Fransa’da erkekler için çalışılan, ve kadınlar icin 18 yaşından sonra ister çalışılsın, ister çalışılmasın geçen süreler sigortalılık süresi açısından Türkiye’de geçmiş gibi -belli koşullarla- sayılabilmektedir. Hatta, yurtdışı çalışmasının başlangıcı Türkiye’deki çalışmadan önce ise yurtdışındaki çalışma başlangıç tarihi, Türkiye’de ilk sigortalılık başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Burada önemli olan, ayrıca borçlanma yapılmazsa bu sürelerin (yani yurt dışında geçen süreler) prim ödeme gün sayısından sayılmayacak, aylık bağlanırken sadece Türkiye’de geçen süreler dikkate alınarak aylık bağlanacaktır ki, buna kısmi aylık denilmektedir. Bu kısmi aylık tam aylığa çıkarılmak istenirse o zaman borçlanma yapılması gerekecektir.

Fransa’daki çalışma Türkiye’deki çalışmadan önce ise Türkiye’deki çalışma tarihi borçlanılan süre kadar geriye çekilecektir. Ancak Türkiye’de hiç çalışma yoksa bu defa sigortalılık başlangıç tarihi, borçlanma tarihinden borçlanılan sürenin geriye götürülmesiyle bulunacaktır.

Yurtdışı borçlanması ile Türkiye’den emeklilik için aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır :

1) Türk vatandaşı olmak: Bu şartı sağlamak için borçlanılması istenilen sürelerde başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, veya Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunuluyor ise başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmasıdır.

2) Yurt dışında bulunmak: Bu durum yurtdışında çalışmak (sigortalı olmak), çalışma süreleri arasında Emeklilik.Frher birinde bir yıldan fazla olmamak kaydıyla işsiz olmak veya ev kadını olmak şeklindedir

Kapsam dışı durumlar :

-18 yaşın altında yurt dışında bulunulan süreler,

-Türk vatandaşı olunmadığı veya kaybedilmesinden sonra geçen süreler, -Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında sigortalı, işsiz ve ev kadını olarak geçen süreler,

-Kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler,

-Sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında  geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreler,

borçlandırılmamaktadır. 

3)Hizmetlerin Belgelendirilmesi: Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvurusu sırasında belgelendirilmesi zorunludur.

a)Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkeler için  “çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları”, “sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi”, “yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi” ve “bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen  hizmet belgeleri”,

b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkeler için ise; “bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri”, “yurtdışında çalışılan işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri”, “gemi adamlarının, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri”,hizmetlerin belgelendirilmesinde istenmektedir.

c) Ev kadını olarak geçen süreler için de, ev  kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları Turkiye'den Emeklilik Fransaikamet belgesinin; “Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden”, “Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden”, “yukarıdaki belirtilen şekillerde ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesinden” biri ile belgelendirilmelidir.

4) Yazılı talepte bulunulması: Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı “Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra  SGK’nın ilgili  ünitesine verilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilmekle birlikte, bu dilekçede yer alan bilgilerin, borçlanma işlemini sonuçlandırılmasına yetecek düzeyde olması gerekmektedir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,