Yurtdışından Emeklilik Borçlanma Miktarı ve Ödenmesi

Fransa Emeklilik TurkiyeDaha önceden günlük 3.5 USD olarak belirlenen minimum günlük borçlanma bedeli, 5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle borçlanma miktarının tespitinde döviz esasından vazgeçilmiş ve borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olarak belirlenmiştir.

yani, prime esas asgari günlük kazanç ile azami günlük kazanç arasında belirlenmektedir.

Borçlanmak istenilen gün sayısı karşılığı ödenecek toplam borçlanma tutarı, belirlenen bir günlük borçlanma tutarı ile borçlanılacak olan gün sayısının çarpımı suretiyle bulunmaktadır.

Örneğin; 15 senelik sigortalılık süresini günlük 40 TL kazanç üzerinden borçlanmak isteyen bir sigortalının toplam borçlanma miktarı 40 x 15 x 360 x % 32 = 69.120 TL olacaktır.

Yeni düzenleme ile borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda, borçlanma başvuruları geçersiz sayılmaktadır.Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise, ödenen miktar ile orantılı olan süre geçerli sayılmakta, geriye kalan sürenin borçlanılabilmesi için yeni bir borçlanma talebi aranmaktadır.

Tahakkuk ettirilen borçlarını yurt dışından ödeyecek olan sigortalı ve hak sahipleri Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır. Bu durumda ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

 

,,,,,,,,,,,,,